E-Defter Nedir?

e-Defter, yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri
gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz
edildiği bir uygulamadır. e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duyulmaz. Böylelikle zaman ve maliyet
tasarrufu sağlanarak işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanır

Ücretsiz Demo İsteyin

E-Defter Kimler İçin Zorunludur?

GİB tarafından yayımlanan son taslak tebliğ kapsamında yıllık cirosu 5 Milyon TL’yi aşan ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile herhangi bir ciro sınırı aranmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-Defter uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur.

Ücretsiz Demo İsteyin

E-Defter Öne Çıkan Özellikler

• TC. Maliye Bakanlığı Elektronik Defter tebliğine istinaden
e-Defter kayıtlarını oluşturabilir,
WOLVOX Genel Muhasebe Programı ile entegreli kullanabilir,
• Mali dönem kayıtlarına göre kullanım sağlayabilir,
• Defter oluşturup Elektronik İmza ya da Mali mühür ile
onaylayabilir,
• Zaman damgası ile defterin ne zaman oluşturulduğunu
görebilir,
• Oluşturulan defterlerin, GİB’e iletilen ya da GİB’den alınan
beratların durumlarını görebilir,
• Berat dosyalarının yıl, ay ve şirket dizinleri içerisinde kayıt
edilebilmesini sağlayabilir,
e-Defter saklama hizmeti programı aracılığı ile beratlarınızın
yedeklenmesini sağlayabilirsiniz.

e-Defter Mimarisi

e-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır,
• Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir,
• Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratını aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-Defter beratının alınması zorunludur.)
• Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulur,
• Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır,
• Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir,
• Hazırlanan paket ‘www.edefter.gov.tr’ adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir,
• Berat dosyası Gelir idaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-Defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.

e-Defter Avantajları

• Noter tasdik ücreti ödemenize gerek kalmaz,
• Arşivleme masrafı bulunmamaktadır,
• Kullanıcıların yapabileceği hataları sıfıra indirir,
• Kağıt maliyetinden tasarruf ettirerek doğayı korumanızı sağlar,
• İş süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlar.

e-Defter Sistemine Erişim

e-Defter Saklama Hizmeti ile e-Defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende…
 e-Defter uygulaması için AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır.
WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve Defter-i kebir raporları e-Defter olarak
gönderilebilmektedir.
Ayrıca çalışılan dönemden bağımsız defter oluşturulabilmekte ve e-Defter Saklama Hizmetinden yararlanılabilmektedir.

Yevmiye defteri Büyük defter (Defter-i Kebir)